Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

Skarbnik Gminy
Funkcję Skarbnika sprawuje  Bożenna Deptuła
Tel.: (29) 7679 132

Do zadań Skarbnika Gminy , który jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansów i Budżetu  należy, a w szczególności:
1) nadzorowanie i kierowanie pracą Referatu Finansów i Budżetu,
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
3) opracowywanie zakresów czynności pracowników Referatu,
4) opracowywanie, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,
5) kontrola w zakresie wykorzystania otrzymanych dotacji,
6) kontrola w zakresie pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,
7) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
8) opracowywanie sprawozdawczości budżetowej,
9) dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Burmistrza o jego realizacji,
10) przekazywanie wytycznych i niezbędnych danych do opracowania projektu planu budżetowego,
11) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji  finansowej,
12) realizowanie ustaw: o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o opłacie skarbowej, o rachunkowości,
13) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,
14) planowanie i przeprowadzanie kontroli w Referacie i  jednostkach organizacyjnych pod  względem finansowym,
15) opracowywanie  projektów zarządzeń Burmistrza  i projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących  gospodarki finansowej,
16) udział w wykonywaniu zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego.

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

LPM-logo-2018-rgb

inf_bw

inf_asi

baner_www 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016